Jaunumi

Mūsu lietotāju ievērībai: cienījamie apmeklētāji vasaras laikā bibliotēka sestdienās nestrādās, par cik ir arī atvaļinājuma laiks, jūnijā ir izmaiņas darba laikos.

Pakalpojumi

Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā sekojošus pakalpojumus:

- Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām

- Lasītavā ir ieejami žurnāli un prese izdevumi - žurnāli 41, bērniem 2, laikraksti 1

- Bibliogrāfiskās uzziņas

- Novadpētniecības krājums un mapes

- Tematiskās mapes un tematiskās izstādes

- Datoru un interneta bezmaksas izmantošana

- www.filmas.lv

- SBA pakalpojumi

- Printēšana

- Kopēšana

- Skenēšana

- Tematiski pasākumi

- Bērnu stūrītis

- Bibliotekāra konsultācijas

Jaunākās grāmatas

Viks "Santamonika, Arhangeļskas", I.Bauere "Marta, mana Andromeda", K.Tesaro "Flirts", J.Rislaki "Vorkuta! Sacelšanās ieslodzīto nometbē", Š.Linka "Lapsas ieleja", Š.Streida"Mežone", D.Judina "Siers otrajai pelītei", I.Bauere "Mācītājs un viņa dēls"

Pieejamie preses izdevumi

Avīzes: Talsu Vēstis

Žurnāli: Astes, Kas Jauns, Klubs, Santa, SHAPE, Praktiskais Latvietis, Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, Lilit, Una, Leģendas, Geo,Ko Ārsti Tev Nestāsta, Mājas Viesis, 36,6oC, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Planētas Noslēpumi, Veselība, Ilustrētā Zinātne, Ieva, Ievas Veselība,Ievas Virtuve, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Sīrups, Rokdarbu Vācelīte, Mans Mazais, Uzzini, OK, Vakara ziņas, Copes lietas, Cita pasaule, Zintnieks, 100 padomi.

Lībagu bibliotēka (dibināta 1891.gadā) ir likumā noteiktā kārtībā reģistrēta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, un tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.

Lībagu bibliotēkas darbība balstīta uz Bibliotēkas nolikumu, kurš apstiprināts Lībagu pagasta pārvaldē 2011. gada 30.decembrī, rīkojuma Nr. 7 un Talsu novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi apstiprināti Talsu novada domē 17.12.2009. protokola Nr. 17.

Lībagu pagastā darbojas divas bibliotēkas – Dižstendē un Mundigciemā. Lībagu bibliotēka atrodas pagasta centrā - Mundingciemā, vienā ēkā ar pagasta pārvaldes administratīvo centru, 1. stāvā, iekārtota 4 telpās. Bibliotēka pieejama iedzīvotājiem ar kustības traucējumiem. Pie ēkas ir norāde par bibliotēku un bibliotēkas darba laiku. „Pagastmājā" apvienotas dažādas sabiedriskas iestādes (medpunkts, sociālais dienests, kase). Skola un bērnu dārzs atrodas 4 km no pagasta bibliotēkas Dižstendē. Regulāri kursē skolēnu autobuss. Pēc nodarbībām skolā bērni vienmēr var paspēt apmeklēt bibliotēku. Pagastā reģistrācija uz 01.01.2015 ir 2034 iedzīvotāji, apkalpojošajā mikrorajonā ap1300 iedzīvotāji, no kuriem 550 ir bibliotēkas lietotāji 2014.gadā.. Lai nodrošinātu lasītāju labāku apkalpošanu, darbojas viens bibliotekārais izsniegšanas punkts(Lībagu skolā), kur 1x mēnesī tiek apmainītas grāmatas. Lībagu pagasta bibliotēka reģistrēta 2004. gada 22. janvārī LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0628. Akreditēta kā vietējās nozīmes bibliotēka 2013. gada 27.novembrī, apliecības Nr. 221A. Bibliotēka ir akreditēta uz pieciem gadiem. Bibliotēkas darbs tiek plānots mēnesim un gadam.

Lībagu pagasta bibliotēkas gada pārskats par darbu 2014. gadā

Interneta izmantošanas noteikumi Talsu novada bibliotēkās

Lībagu bibliotēkas nolikums